Σύστημα παρακολούθησης και ειδοποίησης με mail, sms και notifications, αναφορικά με τη διαθεσιμότητα και το uptime των υπηρεσιών
του εταιρικού δικτύου. Υπάρχει δυνατότητα αναφορών διαθεσιμότητας και εισαγωγή προγραμματισμένων maintenance windows, για
τον ορθό υπολογισμό service uptime.
Πελάτες: Travelhermes, Krini SA, S&B Imerys