Πλάνο Συμμόρφωσης – Τεχνικός Έλεγχος GDPR Assessment

2) ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ

καταγραφή τρέχουσας κατάστασης, έλεγχος
ευπαθειών, αναφορά ελέγχου και προτάσεις βελτιστοποίησης

Μάθε περισσότερα

Σε τεχνικό επίπεδο, είναι σημαντικός ο έλεγχος compliance των συστημάτων και υπηρεσιών που
χρησιμοποιείται, ώστε να διασφαλίσετε ότι είστε και πρακτικά έτοιμοι για το GDPR.
Αναλυτικότερα, προχωρούμε σε αναλυτική τεχνική καταγραφή των υπηρεσιών, servers, υπολογιστών,
συστημάτων πρόσβασης, φυσικής ασφάλειας, συστημάτων βιντεοσκόπισης, διαδικασίες backup, UPS,
τρόπους προστασίας σε εξωτερικές, εσωτερικές επιθέσεις και υπάρχουσα πολιτική ασφαλείας.

Στο συγκεκριμένο στάδιο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Τεχνική Καταγραφή Τρέχουσας Κατάστασης

με λεπτομερή παράθεση όλων των συστημάτων, υπηρεσιών, βαθμό προστασίας και
πρόληψης(όπως αναφέρθηκε και παραπάνω).

Έλεγχος Ευπαθειών – Vulnerability Assessment

με ειδικό εργαλείο ελέγχου ευπαθειών και αναλυτικό έλεγχο στο εσωτερικό δίκτυο και συστήματα
της επιχείρησής σας. Ο συγκεκριμένος έλεγχο μπορεί να πραγματοποιείται σε ετήσιο επίπεδο,
ώστε να έχετε επικαιροποιημένη γνώση κατάστασης συστημάτων σας.

Τεχνική Αναφορά Ελέγχου

όπως προκύπτει από το εργαλείο ελέγχου ευπαθειών, με λεπτομερή καταγραφή ευρημάτων, με
σήμανση σημαντικότητας (HIGH, MEDIUM, LOW) και τεχνικές λεπτομέρειες επίλυσης.

Τεχνική Αναφορά – Προτάσεις Βελτιστοποίησης

με συνολική παράθεση σημείων που χρήζουν προσοχής, συστάσεις και βήματα που θα πρέπει να
δρομολογηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα από την επιχείρηση(με σχετική βαρύτητα
σημαντικότητας).

Επικοινώνησε με ένα εκειδικευμένο σύμβουλο GDPR

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ