Ολοκληρωμένη λύση για χρήση Transparent proxy και έλεγχο πρόσβασης. Δυνατότητα διασύνδεσης με active directory,
προσδιορισμό επιπέδου πρόσβασης( σε επίπεδο user group ή user) και συνδιαστική χρήση με antivirus.
Πελάτες: Τιταν ΑΕ